नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

Modified Date : 2016-09-12

जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन महाशाखा

यस महाशाखालाई तोकिएका कामहरु यसप्रकार छन्ः

 • मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरु र समितिहरुको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था, पद सृजना लगायतका आवश्यक कार्य ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको रिक्त रहेको पदहरु स्थायी प्रकृयाबाट पूर्ति गर्न सम्बन्धित निकायमा माग, सिफारिश भै आएका उम्मेदवारहरुलाई पदस्थापना, नियुक्ति, बढुवाको पदस्थापना तथा  राजीनामा सम्बन्धी कार्य ।
 • मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सरुवा, काज, स्वदेश एवं विदेश अध्ययन र तालिममा मनोनयन, बृत्ति विकास सम्बन्धी कार्य ।
 • नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तर्गत पर्ने इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह र सिभिल एभिएशन अपरेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य ।
 • सबै कर्मचारीहरुको वैयक्तिक  विवरण तथा अन्य विवरणहरु सम्बन्धी कार्य ।
 • नेपाल सरकारमा पेश हुने प्रस्तावहरु सम्बन्धी कार्य ।
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुद्वारा प्राप्त प्रस्तावहरु कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य ।
 • पर्यटन सम्बन्धी गोष्ठी सम्मेलन आदि संचालन सम्बन्धी कार्य ।
 • केन्द्रीय तथा कार्यसंचालन स्तरको लेखा संचालनमा आवश्यक निर्देशन र लेखापरीक्षणको व्यवस्था सम्बन्धी कार्य ।
 • वेरुजुको लगत र फर्छ्र्यौट सम्बन्धी कार्य ।
 • मन्त्रालय, अन्तर्गत विभाग र कार्यालयहरुको निरीक्षण सम्बन्धी कार्य ।
 • रकमान्तर, खर्चको स्वीकृति र ठेक्का पट्टा सदर, मालसामान खरिद तथा लीलाम विक्रीको स्वीकृति एवं मन्त्रालयको भौतिक साधनहरुको अभिलेख मर्मत सम्भार,  र संरक्षण सम्बन्धी कार्य ।
 • कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तयार गर्ने, प्रोत्साही पुरस्कार सिफारिश तथा विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्य ।
 • मन्त्रालय र अन्र्तगत अन्य विभाग कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श दिने सम्बन्धी कार्य ।
 • मातहत शाखाहरु बीच समन्वय कायम राख्ने सम्बन्धी कार्य ।
 • कर्मचारीहरुको विदा सिफारिश वा स्वीकृति सम्बन्धी कार्य ।
 • पर्यटन प्रबद्र्धन सम्बन्धी कार्य । 

प्रशासन एवं पर्यटन प्रबर्द्धन महाशाखा अन्र्तगतका शाखाहरु

 • प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा
 • पर्यटन प्रबर्द्धन एवं सुपरिवेक्षण शाखा
 • आर्थिक प्रशासन शाखा