नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

Modified Date : 2017-12-19

कृपया दरवन्दी पूर्ति रिक्त विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् .. >>

नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

स्वीकृत दरवन्दी रिक्त पूर्ति विवरण

सि.नं.

 

पदको नाम

 

श्रेणी

 

सेवा

 

समूह

 

कूल स्वीकृत दरवन्दी संख्या

 

पदपूर्तिको अवस्था

कैफियत

कूल पूर्ति संख्या

कूल रिक्त संख्या

 

१.

सचिव

विशिष्ट

 

 

 

२.

सहसचिव

रा.प.प्रथम

प्रशासन

सा.प्रशासन

 

 

३.

सहसचिव

,,

ईञ्जिनियरिङ्ग

सि.ए.अ.इ.

 

४.

सहसचिव

,,

शिक्षा

पुरातत्व

 

५.

सहसचिव

,,

न्याय

कानून

 

६.

उप–सचिव

रा.प.द्धि.

प्रशासन

सा.प्रशासन

६.

 

७.

उप–सचिव

,,

न्याय

कानून

 

८.

वरिष्ठ तथ्याँक अधिकृत

,,

आर्थिक योजना तथा तथ्याँक

तथ्याँक

 

९.

प्रमुख पुरातत्व अधिकृत

,,

शिक्षा

पुरातत्व

 

१०.

प्रमुख लेखा नियन्त्रक

,,

प्रशासन

लेखा

 

११.

सि.ए.टि.सी.अ.

,,

ईञ्जिनियरिङ्ग

सि.ए.अ.ई.

 

१२.

सि.डि.ई.

,,

,,

ईलेक्ट्रोनिक.एण्ड टेलिकम

 

१३.

सि.डि.ई.

,,

,,

एरोनटिकल

 

१४.

ईञ्जिनियर

रा.प.तृ

,,

एरोनटिकल

विशेष एक पद थप भएको ।

१५.

शाखा अधिकृत

,,

प्रशासन

सा.प्रशासन

१६

१६

 

१६.

तथ्याँक अधिकृत

,,

आर्थिक योजना तथा तथ्याँक

तथ्याँक

 

१७.

लेखा अधिकृत

,,

प्रशासन

लेखा

 

१८.

पुरातत्व अधिकृत

,,

शिक्षा

पुरातत्व

 

१९.

कम्प्युटर अधिकृत

,,

विविध

 

 

२०.

ए.टि.सी.अ.

,,

ईञ्जिनियरिङ्ग

सि.ए.अ.ई.

 

२१.

ईलेक्ट्रोनिक ईञ्जिनियर

,,

,,

ईञ्जि.एण्ड टेलिकम

 

२२.

कम्प्यूटर ईञ्जिनियर

,,

,,

कम्प्यूटर

 

२३.

पुस्तकालय अधिकृत

,,

शिक्षा

पु.वि.

 

२४.

छविकार

,,

,,

कला

 

२५.

नायव सुब्बा

रा.प.अनं.प्र.

प्रशासन

सा.प्र.

१४

१४

 

२६.

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं.प्र.

शिक्षा

पुरातत्व

 

२७.

कम्प्यूटर अपरेटर

,,

विविध

 

 

२८.

लेखापाल

,,

प्रशासन

लेखा

 

२९.

टा.ना.सु.

,,

प्रशासन

सा.प्रशासन

 

३०.

खरिदार

रा.प.अन.द्धि

,,

,,

 

३१.

ह.स.चा.

श्रेणीविहिन

,,

,,

६ जना करारमा र एक जना सुविधाबाट घट

३२.

कार्यालय सहयोगी

,,

प्रशासन

सा.प्रशासन

२२

 

 

रिक्त का.स.मा करारबाट लिइएको

जम्मा

१०६

७८