Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

26
Dec

बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान (MDAC) बैठक

२०७३ पुस १० गते आ.ब. २०७३/०७३ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा  मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान (MDAC) बैठकको फोटो ।