Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

28
Aug

बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति(MDAC) बैठक

२०७४ भाद्र १२ गते, माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्‍न भएको आ.ब.२०७३-७४ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति(MDAC)  बैठकको फोटो झलक ।