Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

26
Dec

आ.ब. २०७४-७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC)को बैठक

माननीय  संस्कृर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जितेन्द्र नारायण देवज्यूको अध्यक्षतामा  आ.ब. २०७४-७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC)को बैठकको फोटो झलक ।