नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

Modified Date : 2016-09-12

योजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखा

यस महाशाखालाई तोकिएका कामहरु यसप्रकार छन्ः

 • पर्यटन तथा हवाई यातायात विकास नीति, योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य ।
 • वैदेशिक सहायताबाट संचालित आयोजनाहरुको निरीक्षण, समन्वय र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य ।
 • पञ्च वर्षीय, त्रिवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना लगायत आवधिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य ।
 • बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र चौमासिक विभाजन सहितको कार्यक्रमको स्वीकृति सम्बन्धी कार्य ।
 • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त मार्गदर्शन तथा निर्देशन अनुरुप कार्यक्रम तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, प्रगति प्रतिबेदन, चौमासिक, अर्ध वार्षिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धी कार्य ।
 • आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरु समाधान सम्बन्धी कार्य ।
 • पर्यटन तथा हवाई यातायात सम्बन्धी विकास योजना तथा कार्यक्रमहरुको विश्लेषण, छनौट र अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य ।
 • आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी कार्य ।
 • पर्यटन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, पर्यटकीय स्थलहरुको खोजी, सूचना संकलन, डकुमेन्टेसन र प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
 • पर्यटन विकास सम्बन्धी पूर्वाधारहरुको विकास गर्न आवश्यक योजनाहरु कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य ।
 • पर्या–पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदिको विकास सम्बन्धी कार्य ।

नीति, योजना तथा पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु

 • नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा
 • अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क शाखा